Chính sách bảo mật dịch vụ Omiai

Chính sách bảo mật 

Công ty FirstStep (Được gọi tắt là Công ty) tuân thủ luật pháp và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân. Công ty sẽ xử lý và quản lý một cách thích hợp và đúng đắn đối với các thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh và tất cả nhân viên.

1. Định nghĩa về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân và đề cập đến thông tin mà có thể xác định một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, hình ảnh, video clip, địa chỉ e-mail, nghề nghiệp và nơi làm việc.

2. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý và thích hợp chống lại việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân và không để mất mát, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân.

3. Về việc chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ 3

Công ty sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước của người đó, trừ khi có lý do chính đáng như khi pháp luật yêu cầu.

4. Tuân thủ quy định và luật pháp

Công ty sẽ tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân.

Chuyển lên trên